Yksi keskeisistä Leppäkoski-konsernin linjauksista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ilmasto- ja energiapolitiikan seuraaminen ja siihen liittyvä nopea reagointi- ja uudistumiskyky. Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annettiin selontekona eduskunnalle, joka aloitti strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Strategiassa energiaomavaraisuustavoite Suomessa on asetettu 55 %:iin ja uusiutuvien energialähteiden osuus 50 %:iin. Tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä, puolittaa tuontiöljyn käyttö ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden osuus liikenteessä 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Hyvin haasteellista on heinäkuussa EU:n komission asettama päästökaupan ulkopuolisen ns. taakanjakosektorin sitova tavoite Suomelle vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 39 %, mihin Suomen hallitus on pyrkinyt strategiallaan vastaamaan. Me Leppäkoskella olemme jo reagoineet asiaan etupainotteisesti ja kaukolämmöstä tullaan tuottamaan yli 95 % kotimaisilla polttoaineilla ja vedyllä. Sähkön tuotannon osalta tilanne on haastava, koska markkinahinnat eivät mahdollista uusia CHP-investointeja.


LIIKENTEESSÄ KASVUPOTENTIAALIA ENERGIAYHTIÖILLE

Liikenne on noussut energia- ja ilmastostrategiassa keskeiseen asemaan. Liikenteen päästövähennystoimenpiteet
kohdistetaan pääosin tieliikenteeseen. Suurin panostus kohdistuu biopolttonesteiden edistämiseen. Niille on asetettu 30 % sekoitevelvoite vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa suuri osa uuden teknologian investointituista suuntautunee biojalostamojen rakentamiseen. Leppäkoski on huomioinut ja tehnyt toimenpiteitä sekä sähköautoilun että biokaasun osalta. Allekirjoitimme kertomusvuonna aiesopimuksen Pirkanmaan Jätehuollon kanssa Nokian Koukkujärvelle rakennettavasta biokaasuhankkeesta. Tavoitteena on tuottaa biokaasua liikenteen ja energiantuotannon käyttöön alueella. Lisäksi olemme mukana selvittämässä kaasun tuottamista ja hyödyntämistä muissa biokaasuhankkeissa.


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ KAUKOLÄMPÖÄ

Olemme jo vuosien ajan muuttaneet kaukolämmön tuotantorakennetta vähemmän päästöjä aiheuttavaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kilpailuun olemme vastanneet alentamalla kaukolämmön hintoja.

Konsernin strategian mukaisesti energiantuotannossa panostettiin edelleen kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Vuonna 2016 yhtiön kaukolämmöstä valtaosa tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla. Kertomusvuonna valmistuneen osakkuusyhtiö Nokianvirran Energia Oy:n biokattilan tuottamaa lämpöä saatiin tuotettua Nokian kaukolämpöverkkoon helmikuusta 2016 alkaen.

Hämeenkyrössä osakkuusyhtiömme tuotti alueen kaukolämmöstä 99 % kotimaisilla polttoaineilla. Parkanon alueen kaukolämmöstä tuotettiin kotimaisin polttoaineilla noin 85 % ja Nokialla kotimaisten polttoaineiden osuus kaukolämmöntuotannosta on noin 74 %.

Aloitimme Nokialla kertomusvuoden syyskuussa 20 MW:n vara- ja huippulämpökeskuksen rakentamisen nykyisen voimalaitoksen alueella sijaitseviin tiloihin.


SÄHKÖKAUPAN KOKONAISMYYNTI KASVOI

Kuluttaja-asiakkaiden kilpailuaktiivisuus jatkoi kasvamistaan vuoden 2016 aikana. Yhä useampi asiakas vaihtoi toimittajaa tai myyntituotetta. Alkuvuoden aikana markkinaehtoiset tuotteet olivat erityisen kysyttyjä, mutta loppuvuonna kiinteähintaiset ja määräaikaiset tuotteet herättivät enemmän kiinnostusta. Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi noin 8 % ollen 329 GWh. Kasvua tapahtui edellisvuosien tapaan eniten yritysmyynnissä.

ENERGIAVIRASTON VALVONTAPÄÄTÖS MYÖNTEINEN

Kolmannella valvontajaksolla (2012–2015) Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönsiirtopalveluiden ylituotto oli 2,05 miljoonaa euroa ja toisella valvontajaksolla (2008–2011) alituotto oli 1,38 miljoonaa euroa. Näin ollen kertynyt tuoton ylijäämä vuosilta 2008–2015 on 0,67 miljoonaa euroa. Kohtuullisen tuoton laskennan alijäämä vuodelta 2016 on arviolta miljoona euroa.

Olemme tehostaneet toimintaamme ja investoineet sähkönjakeluverkkoomme 2010-luvulla noin 34 miljoonaa euroa.
Kertomusvuonna jatkoimme edelleen toimitusvarmuusinvestointeja maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja noin 80 km.

Sähkön siirtohintoja korotettiin helmikuun alussa keskimäärin 6,5 % siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen.

Elokuisen Rauli-myrskyn puuskat ylsivät Leppäkosken Sähkö Oy:n jakelualueella lähes 25 metriin sekunnissa. Enimmillään sähköttömiä asiakkaita oli 8000. Yli 12 tunnin pituisia sähkökatkoja oli pääasiassa Kihniössä ja Parkanon pohjoisosissa noin 1400 asiakkaalla. Niistä aiheutuneita vakiokorvauksia maksettiin noin 80.000 euroa.


TULOKSELLISUUS

KONSERNI SÄILYTTI HYVÄN TULOSKUNTONSA

Konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Konsernin liikevaihto oli noin
59,0 M€ (64,2 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen oli noin 8,1 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 6,5 % ollen noin 6,0 M€ (5,6 M€). Tilikauden tulos oli 4,1 M€ (3,8 M€). Investointeja tehtiin 9,3 M€:n edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 114,9 M€:oon (112,2 M€). Omavaraisuusaste nousi 58,5 %:iin (56,5 %) ja maksuvalmius (QR) kohosi 1,2:een (1,1). Konsernin tilikauden poistot olivat 6,2 M€ (7,2 M€), josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset 0,1 M€. Lisäksi konsernissa tehtiin pakollisia varauksia yhteensä 1,2 M€.

Leppäkosken Sähkö -konsernin arvo on edelleen vahvassa nousussa. Viidessä vuodessa osakekohtainen substanssiarvo on noussut 244 eurosta 379 euroon per osake.


KOHTI VISIOTAVOITETTA

Kertomusvuonna Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin jo toisen kerran peräkkäin Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Talousanalyytikot totesivat Leppäkosken sijoittuvan sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon.


ASIAKASKESKEISYYS

ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2016. Siinä haastateltiin lähes 7800 asiakasta 30 eri energiayhtiöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita. Leppäkosken Energia Oy sijoittui tutkimuksessa kolmanneksi asiakastyytyväisyyden osalta. Myös kaukolämmön ja sähkön kokonaistoimituksen tulokset olivat hyvät. Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Leppäkosken asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen ja palveluhaluun sekä sovittujen asioiden hoitamiseen. Lisäksi Leppäkoski koetaan luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana toimijana.VASTUULLISUUS

TYYTYVÄINEN HENKILÖSTÖ JA LAADUKASTA TOIMINTAA

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin syyskuussa yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Elon työhyvinvointipalveluiden kanssa. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen ja tulokset kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna paremmat lähes jokaisella osa-alueella. Parhaimmat arviot saivat työn mielekkyys, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki sekä johtamisen laatu.

Vuonna 2016 Leppäkosken Sähkö -konserni liittyi uuteen vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimukseen ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa.

Konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sekä energiatehokkuussertifikaatit, jotka ohjaavat arjen toimintaa.


UUDISTUMISKYKYISYYS

KESTÄVIÄ ENERGIARATKAISUJA MUUTTUVIIN TARPEISIIN

Ratkaisukeskeisenä energiayhtiönä olemme reagoineet liiketoimintaympäristön muutokseen. Roolimme on tuottaa
kestäviä energiaratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toimintaympäristömme teknologia-alusta mahdollistaa
eri teknologioiden ja liiketoimintamallien käytännön kokeilut ja demonstroinnit. Leppäkoski on kokeilukulttuurin edelläkävijä. Kestävä energiaratkaisu syntyy, kun sovitamme yhteen asiakkaan muuttuvat tarpeet ja kulloinkin käytössä olevan teknologia-alustan.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernituloksen ennustetaan olevan vuonna 2017 vähintään vuoden 2016 tasolla.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa, että sähkönjakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella yli kuuden tunnin ja muualla kuin asemakaava-alueella yli 36 tunnin keskeytyksiä. Vaatimusten on täytyttävä viimeistään vuoden 2019 lopulla vähintään 50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien. Kaikkia jakeluverkon käyttäjiä vaatimukset koskevat vuoden 2028 lopussa. Leppäkoskella sähköverkon investointitarpeet vuoteen 2028 mennessä ovat yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Digitalisaatio ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen tulevat tulevaisuudessa olemaan avainasemassa. Vuonna
2019 sähkönkuluttajien, -myyjien ja -jakeluverkkoyhtiöiden välillä liikkuvat tiedot tallentuvat Datahubiin, jossa ne ovat tasapuolisesti kaikkien markkinatoimijoiden saatavilla. Tämä tulee vaikuttamaan verkkopalveluiden prosesseihin ja yhtenäistämään toimintamalleja.

Leppäkosken Lämpö Oy:n tulevaisuuden kehittämistoiminnassa painopisteenä on biokaasutuotanto ja - käyttö energiantuotannossa ja liikenteessä. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään innovatiivisia ratkaisuja vaihtoehtoisten energiantuotantoja lämmitysmuotojen osalta.

Leppäkosken Energian sähkönmyyntiliiketoiminta tulee kohtaamaan edellisten vuosien tapaan kiristyvää kilpailua.
Tämä tulee aiheuttamaan haasteita sähkökaupan kannattavuudelle. Tuotannon kannattavuus säilyy tulevanakin
vuonna heikkona, mikäli markkinahinnat pysyttelevät ennakoidulla tasolla. Leppäkosken Energia vastaa haasteeseen kehittämällä toimintaansa yhteistyössä S2B Energia Oy:n kanssa.

On varmaa, että tulevaisuudessa sähkön mikrotuotanto, kysyntäjousto sekä sähkön varastointi tulevat muuttamaan
liiketoimintojamme merkittävästi. Tähän tulemme vastaamaan seuraamalla teknologiakehitystä ja panostamalla nykyistä enemmän kehitystoimintaan sekä markkinoiden tulevaisuuden käyttäytymisen analysointiin.

Leppäkosken tavoitteena on menestyä pitkällä tähtäimellä, kuten tähänkin asti lähes 100-vuotisen historiamme aikana. Energiatoimiala poikkeaa monesta muusta toimialasta sen pitkäjänteisyyden vuoksi. Perinteisesti investoinnit on tehty kymmeniksi vuosiksi, mutta tulevaisuudessa osa niistä tehdään lyhyemmäksi ajaksi ja yhä useammin asiakkaan toimesta. Jo nyt on siis nähtävissä, että reagointikyvyn tulee olla nopeampaa kuin mihin toimialalla on yleisesti totuttu.

Kiitos asiakkaille ja sidosryhmille luottamuksesta. Kiitos myös konsernin henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot