KONSERNISUHTEET

Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100 prosenttisesti omistetut Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, DL Power Oy, Suomen Kuntavalo Oy ja Kiinteistö Oy Juolgisealgi, josta omistusosuus on 67 % sekä FC Energia Oy ja FC Power Oy, joista omistusosuus on 66 %. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan sekä osakkuusyhtiöiden omistuksiin mm. energiantuotannossa. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy. Höyryn tuotannosta Kemira Chemicalsin tehtaille vastaa Äetsässä FC Energia Oy ja Joutsenossa FC Power Oy. Nokialla pääosan kaukolämmöstä tuottaa osakkuusyhtiö Nokianvirran Energia Oy ja Hämeenkyrössä osakkuusyhtiö Hämeenkyrön Voima Oy.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin tulos osoittaa voittoa 4.070.387,19 euroa. Konsernin oma pääoma on 38,3 M€.

TULOSKEHITYS

Kertomusvuonna talous kehittyi edelleen suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Ydinliiketoiminnoista verkkoliiketoiminta paransi tulostaan, kaukolämpöliiketoiminta pysyi edellisvuoden tasolla ja sähkönmyyntiliiketoiminnan tulos heikkeni. FC Power Oy:n tulos ei yltänyt budjetoituun tasoon ja FC Energia Oy:n tulos oli budjetin mukainen.

Emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta 14,0 % ollen nyt 28,5 M€. Liikevaihdon tason laskuun vaikutti Nokian alueen liiketoimintajärjestelyt. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi 36,4 % edellisvuodesta ja oli 4,6 M€.

Konsernin liikevaihto oli 59,0 M€, jossa laskua edelliseen vuoteen 8,1 %. Konsernin liikevoitto oli 6,0 M€ ja tulos
4,1 M€. Konsernin tilikauden poistot olivat 6,2 M€, josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset 0,1 M€. Lisäksi konsernissa tehtiin pakollisia varauksia yhteensä 1,2 M€. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 M€ ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 114,9 M€.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 4.887.242,02 euroa, josta tilikauden voitto on 865.980,69 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 2,00 euroa per osake ja arvo-osuus K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,90 euroa per osake ja arvo-osuus. Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.


TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot