Leppäkosken Sähkö -konsernissa työskenteli vuoden 2016 lopussa yhteensä 71 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 15,3 vuotta.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Tärkeä osa työhyvinvointia on turvallinen työympäristö.  Vuoden aikana läheltä piti -ilmoituksia tehtiin TOYME-järjestelmän kautta 26 kpl ja turvallisuushavaintoja 66 kpl.

Kertomusvuonna sattui yksi työtapaturma, joka johti yli yhden työpäivän poissaoloon. Leppäkosken Sähkö -konsernin TRI-luku (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti) oli 7,15.

Tulemme edelleen tehostamaan työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Työsuojelutoimikunnan vahvistamat toiminnan keskeiset painopisteet vuodelle 2017 ovat:

  • Tavoitteena nolla tapaturmaa. Kiinnitetään huomioita ennakoiviin turvallisiin työtapoihin, suojavälineiden käyttöön oman henkilökunnan sekä alihankkijoiden osalta
  • työturvallisuuskierrokset
  • työsuojeluorganisaation vastuiden korostuminen ja tiedonkulun parantaminen
  • sähköisen TOYME-ohjelman hyödyntäminen, läheltä piti - ja turvallisuushavaintojen kirjaamisen tärkeys, analysointi ja korjaavat toimet.

 

Työterveyshuollon palveluntuottajana toimii Dextran työterveys, jolla on toimipisteitä Ikaalisissa, Hämeenkyrössä, Parkanossa, Ylöjärvellä ja Nokialla.

Konsernissa on käytössä ns. varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on auttaa työntekijöitä ja esimiehiä tunnistamaan riittävän varhain työkyvyn heikkeneminen, ottamaan asia rohkeasti puheeksi ja toimimaan suunnitelmallisesti tilanteen parantamiseksi.

Vuosille 2016–2017 tehtyyn työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan määriteltiin seuraavat kolme keskeisintä tavoitetta:

  1. Työssä jaksamisen tukeminen muutosprosesseissa, painottuen henkisen kuormittumisen ennaltaehkäisyyn
  2. Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen
  3. Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 2689 tuntia, mikä oli 1004,5 tuntia vähemmän kuin edellisvuonna.TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITOON JA ALOITTEELLISUUTEEN KANNUSTETAAN

Henkilöstön kannustamiseksi omatoimiseen liikuntaan järjestettiin kertomusvuonna useita urheilulajikokeiluja. Perinteistä talviliikuntapäivää vietettiin Ylöjärvellä liikuntakeskus Fressissä.

Kertomusvuonna henkilöstö pääsi tutustumaan myös Leppäkosken tuotantolaitoksiin Ylöjärvellä ja Nokialla. Erilaisten tapahtumien ja etujen lisäksi Leppäkoski tarjoaa henkilökunnalle vuosittaista tyky-tukea kulttuuri- ja liikuntaseteleinä.

Aloitetoiminnassa saatiin 22 uutta aloitetta sähköisen TOYME-järjestelmän kautta. Vuoden 2016 aloiteteema oli "Sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen". Teeman mukaisia aloitteita tuli kuusi kappaletta.HENKILÖSTÖKYSELY

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin syyskuussa yhteistyössä Elon työhyvinvointipalveluiden kanssa. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen ja tulokset kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna paremmat lähes jokaisella osa-alueella.

Nyt tehty kysely oli identtinen vuonna 2014 toteutetun kanssa, mikä varmistaa tulosten vertailukelpoisuuden. Kyselyyn vastasi 55 henkilöä (74 % henkilöstöstä). Taustamuuttujina kyselyssä olivat henkilöstöryhmät. Vastausten kokonaiskeskiarvo oli 3,88 vertailuaineiston keskiarvon ollessa 3,66 (Vertailuaineisto = kaikki toimialat, 99 kyselyä, 9023 vastaajaa)

Parhaimman arvion saivat työn mielekkyys, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki sekä johtamisen laatu.
Henkilöstön kehittämistoiveet kohdistuvat ensisijaisesti muutoksen hallintaan, työn mielekkyyteen ja työn organisointiin.


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot